• A DAYS (Mondays/Wednesdays/Some Fridays):                                                                                                                                       

  1st : Planning             

  2nd: 6th Grade Choir                                                   

  3rd: 7th Grade Choir

  LUNCH                                                         

  4th: 7th Grade Choir                                                    

  5th: 8th Grade Choir                                                     

  6th: Planning                                                    


  B DAYS (Tuesdays/Thursdays/Some Fridays):

  1st : 6th Grade Choir

  2nd: Team Meeting

  3rd: 7th Grade General Music

  LUNCH

  4th: 7th Grade Choir

  5th: 8th Grade Choir

  6th: 8th Grade Choir